Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK (zastupovanie počas MD a RD)

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja (zastupovanie počas MD a RD)

 

Pracovné miesto sa obsadzuje na zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a iných právnych záležitostí, vrátane zastupovania Trenčianskeho samosprávneho kraja v právnych sporoch.

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ obsadzované miesto si vyžaduje právnu prax v trvaní minimálne 1 rok (prax v oblasti prevodov nehnuteľností a pozemkového práva výhodou)

b/ byť bezúhonný,

c/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

d/ byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, komunikatívny, asertívny, ochotný učiť sa nové  veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy,

e/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa - právnické,

f/ mať znalosť legislatívy a primerané odborné vedomosti

g/ ovládať užívateľsky prácu s počítačom,

h/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“ výhodou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK
  • motivačný list,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej  odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK PRÁVNE“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.04.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je máj 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK