Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Trenčianskeho samosprávneho kraja

- zastupovanie počas MD a RD

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a) byť bezúhonný,

b) spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c) ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu v oblasti financovania, rozpočtu a účtovníctva vo verejnej správe,

d) byť odborne spôsobilý, samostatný, komunikatívny, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, pracovať v tíme,

e) mať prax a skúsenosti min. 2 roky v oblasti účtovníctva a rozpočtovania,

f) mať výbornú znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel, účtovnícke programy),

g) vítaná je ekonomická prax v samospráve alebo štátnej správe, skúsenosti s prácou so Štátnou pokladnicou.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania (špecializácia účtovníctvo, rozpočet),
  • vítané sú absolvované odborné školenia, semináre a kurzy k problematike financovania a účtovania vo verejnej správe.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
  • motivačný list.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1000,- eur v závislosti od odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK Referent odd. rozpočtu a účtovníctva TSK“,

alebo

B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 13.12.2019.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  január 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK