Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva - metodik

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva - metodik

Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 • ovládať komplexné zabezpečovanie práce na úseku rozpočtu a financovania vo verejnej správe,
 • ovládať legislatívu a vedieť metodicky usmerňovať organizácie v ZP TSK v oblasti financovania, rozpočtu a účtovníctva,
 • byť flexibilný, samostatný, komunikatívny, schopný riešiť vzniknuté problémy a pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci, pracovať v tíme,
 • mať prax a skúsenosti min 7 rokov v oblasti metodiky a riadenia účtovníctva a rozpočtu,
 • mať výbornú znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, účtovnícke a rozpočtové programy),
 • vítaná je ekonomická prax v samospráve alebo štátnej správe.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania (špecializácia účtovníctvo, rozpočet, audit),
 • vítané sú absolvované odborné školenia a semináre k problematike financovania a účtovania vo verejnej správe,

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list,

 

Zamestnávateľ poskytne plat min. 900,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ - VK - referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva - metodik Trenčianskeho samosprávneho kraja“,

alebo

B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  referent odd. rozpočtu a účtovníctva - metodik TSK“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.06.2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

 

Predpokladaný nástupný termín je 01.08.2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK