Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Referent oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

 Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný/á/,
 2. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 3. byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,
 4. mať znalosť príslušnej legislatívy z oblasti školstva, verejnej služby a iných zákonov a predpisov dotýkajúcich sa predmetu činnosti,
 5. prax v oblasti práce so správnym poriadkom vítaná,
 6. znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie.

 

Kvalifikačný predpoklad:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca pre strednú školu v súlade v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

  

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • motivačný list.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 000,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín,

obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  referent OŠMaŠ TSK“,

alebo 

B) e-mailom:

na adresu viliam.zahumensky@tsk.sk.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 19.06.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je august 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK