Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia školstva, mládeže a športu TSK

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia školstva, mládeže a športu

 Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný/á/,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ mať minimálne úplné stredné vzdelanie,

d/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

e/ mať znalosť príslušnej legislatívy z oblasti školstva, verejnej služby a iných zákonov a predpisov dotýkajúcich sa predmetu činnosti,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou,

g/ skúsenosti z oblasti stredného školstva sú výhodou.

  

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín,

obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  referent OŠMaŠ TSK“, alebo e-mailom na adresu viliam.zahumensky@tsk.sk.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 20.10.2017 do 12,00 hod.. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný nástupný termín je 01.11.2017.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK