Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia sociálnej pomoci

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

„Referent oddelenia sociálnej pomoci“.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel- pokročilá úroveň).

 

 Uchádzač o pracovné miesto musí:

a) byť bezúhonný,

b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,

c) dôkladne ovládať legislatívu v oblasti sociálnych služieb, správny poriadok a správne konanie,

d) byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,

e) mať skúsenosti v oblasti sociálnej administratívy,

f) byť držiteľ vodičského oprávnenia skupiny „B“,

g) vítané sú prax a skúsenosti v sociálnej oblasti, resp. znalosť práce v zariadeniach sociálnych služieb, výkon kontrolnej činnosti zameranej na oblasť poskytovaných služieb v zariadení sociálnych služieb.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • prehľad doterajšej praxe,
  • motivačný list,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1 000,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

A.):

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   REFERENT ODDELENIA SOCIÁLNEJ POMOCI“,

alebo

B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 18.06.2019. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  júl- august 2019.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK