Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení TSK

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení  Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný/á/,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ mať úplné stredné vzdelanie,

d/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

e/ mať znalosť príslušnej legislatívy z oblasti financovania školstva, verejnej služby a iných zákonov a predpisov dotýkajúcich sa predmetu činnosti,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (world, excel na pokročilej úrovni),

g/ skúsenosti z oblasti financovania školstva výhodou. 

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie)

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   OSaRŠaŠZ“.

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 29.01.2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je  marec 2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK