Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja

 a implementácie projektov

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov.

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu v oblasti stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov,

d) byť odborne spôsobilý, samostatný, komunikatívny, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, pracovať v tíme, mať príjemné vystupovanie orientované na klienta,

e) mať prax v oblasti implementácie fondov EÚ min. 1 rok.

 

Kvalifikačný predpoklad:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

 

Výberové kritériá:

 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
 • schopnosť riadiť projekty,
 • znalosť projektového riadenia,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS2014+),
 • výhodou je prax s prípravou a realizáciou investičných projektov financovaných z fondov EÚ,
 • výhodou je aktívna znalosť anglického alebo iného svetového jazyka,
 • byť držiteľom vodičského oprávnenia – skupina „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 200,- eur v závislosti od odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ-VK Referent odd. stratégie regionálneho rozvoja  a implementácie projektov“,

alebo

B.) e-mailom:

personalne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 20.12.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  január 2022.

 

V Trenčíne dňa 02.12.2021

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK