Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia verejnej dopravy TSK

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia verejnej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Pracovné miesto sa obsadzuje najmä pre výkon činnosti spracovania, analyzovania a vyhodnocovania dát v prímestskej autobusovej doprave s cieľom optimalizácie a harmonizácie dopravy v rámci dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ mať analytické myslenie, byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť  riešiť odborné problémy, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním na prevádzku a ekonomiku dopravy, prípadne VŠ II. stupňa ekonomického alebo právneho zamerania – výhodou je absolvovanie aspoň SŠ so zameraním na prevádzku a ekonomiku dopravy,

e/ mať prax min. 2 roky v príslušnom alebo príbuznom odbore,

f/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK
  • motivačný list,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej  odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK DOPRAVA“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 21.06.2021. 

Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je júl 2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK