Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností (na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD)

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností Trenčianskeho samosprávneho kraja.

(na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD)

 

Pracovné miesto sa obsadzuje najmä pre výkon vnútornej kontrolnej činnosti vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovania podaní. V zmysle príslušných zákonov vedie evidenciu žiadostí o informácie a zabezpečuje ich vybavovanie, vedie centrálnu evidenciu petícií a zabezpečuje ich vybavovanie a vedie centrálnu evidenciu sťažností a zabezpečuje ich vybavovanie. Zúčastňuje sa pri výkone kontrolnej činnosti, kontroluje hospodárenie a nakladanie s majetkom, ale tiež hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s predpismi SR a smernicami TSK. Samostatne vykonáva kontrolu v rámci TSK na základe vydaného poverenia predsedu TSK na vykonanie kontroly.   

 

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť  riešiť odborné problémy, asertívny, komunikatívny,

d/ ovládať základné zákony týkajúce sa výkonu práce vo verejnom záujme a súvisiace zákony, normy, nariadenia pre výkon kontroly v samospráve, poskytovanie informácií, vybavovania petícií a sťažností,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa  - ekonomického resp. právnického zamerania  – výhodou je absolvovanie vzdelávania a školení v oblasti kontroly vo verejnej alebo štátnej službe,

e/ mať prax min. 3 roky pri vykonávaní kontroly vo verejnej alebo štátnej službe, alebo min. 5 rokov praxe v oblasti rozpočtovania a/alebo účtovníctva vo verejnej službe,

f/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“, aktívny vodič

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK
  • motivačný list,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a kurzoch, školeniach majúcich vzťah k požadovanej práci.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VKPS“ 

 

alebo  

 

B.) e-mailom na adresu:

personalne@tsk.sk

 

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 20.09.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je október 2021.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK