Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku - zastupovanie počas PN, MD a RD 

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

  1. byť bezúhonný,
  2. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
  3. byť odborne spôsobilý, samostatný, spoľahlivý, ochotný učiť sa nové veci, iniciatívny, komunikatívny, flexibilný,
  4. mať ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa,
  5. mať prax vo vedení elektronickej registratúry, skúsenosti s metodickou a kontrolnou činnosťou registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa,
  6. IT zručnosti na úrovni skúseného užívateľa.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • motivačný list,
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 950,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

A.):

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   SPRÁVA REGISTRATÚRY“,

alebo B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 16.09.2019.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  október 2019.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK