Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej prevádzky správy registratúry a údržby majetku TSK

T r e n č i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Referent oddelenia vnútornej prevádzky správy registratúry a údržby majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ mať min. stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania,

e/ mať odbornú prax z evidencie a správy nehnuteľného majetku - výhodou,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel).

  

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK referent odd. VPSRaÚM.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 29.01.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný nástupný termín je február/marec 2016.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK