Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie

Trenčiansky  samosprávny kraj

vyhlasuje

 výberové konanie na obsadenie miesta

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti referenta oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kvalifikačné  predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zdravotníckeho zamerania,
  • vítaná je špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel).

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
c/ dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu, správny poriadok a správne konanie,
d) byť odborne spôsobilý, samostatný, komunikatívny, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
e) mať prax a skúsenosti v oblasti zdravotníctva alebo verejného zdravotníctva, výkonom kontrolnej činnosti zameranej na oblasť zdravotníckych zariadení a pod,
f) vítaná je znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglického.

 Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
  • motivačný list.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 100,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :

A.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

B.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK ref. odd. zdravotníctva a HF“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní   je 30.11.2020.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  január 2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK