Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie

Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Pracovné miesto bude obsadené na výkon a plnenie úloh a administratívnej agendy, ktoré sú kladené na oddelenie zdravotníctva a HF z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Úspešný uchádzač bude zabezpečovať plnenie administratívnej agendy na oddelení zdravotníctva a humánnej farmácie, vybavovať telefonickú komunikáciu s občanmi, poskytovať poradenstvo občanom v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami, vybavovať podnety a dotazy občanov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalšie úlohy na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie zdravotníckeho zamerania,
 • vítaná je špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle Nariadenia vlády SR  č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • nutná znalosť legislatívy a platných právnych predpisov v oblasti zdravotníctva,
 • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),
 • výborné komunikačné schopnosti.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 3. dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu a platné právne predpisy v oblasti zdravotníctva,
 4. byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
 5. byť schopný poskytovať telefonické konzultácie a poradenstvo v súvislosti s aplikáciou platných právnych predpisov, vyhlášok a opatrení týkajúcich sa pandémie ochorenia COVID-19,
 6. mať prax a skúsenosti v oblasti zdravotníctva, alebo verejného zdravotníctva, výkonom kontrolnej činnosti zameranej na oblasť zdravotníckych zariadení a pod.,
 7. mať skúsenosti v oblasti zdravotníckej administratívy.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci
 • profesijný štruktúrovaný životopis, s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list,

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1 100,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

A.): e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

alebo

 

B.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK REF. ODD. ZDRAV.  A HF“.

      

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 31.03.2021.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  apríl 2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK