Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

„Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK“

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, vítané zdravotníckeho zamerania, prípadne právnické, alebo iné, ktoré nadväzuje na zdravotnícke vzdelanie (napr. SZŠ)
  • vítaná je špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou (najmä Word, Excel)

 

 Uchádzač o pracovné miesto musí:

a) byť občiansky bezúhonný,

b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,

c) dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu, správny poriadok a správne konanie,

d) byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,

e) mať prax a skúsenosti v oblasti zdravotníctva, resp. spolupráce so zdravotníckymi zariadeniami, výkonom kontrolnej činnosti zameranej na oblasť zdravotníckych zariadení,

f) mať skúsenosti v oblasti zdravotníckej administratívy,

g) vítaná je znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglický.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • motivačný list,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 950,- eur. Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

A.):

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   REFERENT ODDELENIA ZDRAVOTNÍCTVA A HUMÁNNEJ FARMÁCIE“, alebo

B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 25.01.2019. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  február 2019.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK