Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 • ovládať zdravotnícku legislatívu, správny poriadok a správne konanie,
 • byť flexibilný, samostatný, komunikatívny, schopný riešiť problémy a pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci, pracovať v tíme,
 • prax a skúsenosti so správnym konaním v oblasti zdravotníckej legislatívy, alebo zdravotníckeho manažmentu sú vítané,
 • mať výbornú znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel)
 • vítaná je znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglický

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zdravotníckeho zamerania (lekárske, ošetrovateľské), prípadne právnické, ktoré nadväzuje na zdravotnícke vzdelanie (napr. SZŠ),
 • vítaná je špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • prehľad doterajšej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK referent odd. zdravotníctva a HF“.

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí o účasť na výberovom konaní je 11.03.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný nástupný termín je 01.04.2016.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK