Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania

                                                              

Výberové konanie je vypísané na obsadenie pracovnej pozície Referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa stavebného zamerania alebo architektúry, študijného odboru zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, krajinné plánovanie a geografiu,
 • znalosti príslušnej legislatívy v oblasti územného plánovania,
 • znalosti z procesu prípravy a návrhu územného plánovania,
 • byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny, mať koncepčné myslenie,
 • mať znalosti príslušnej legislatívy v oblasti územného plánovania,
 • mať znalosti z procesu prípravy a návrhu územného plánovania,
 • mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel, CaD),
 • znalosť anglického jazyka výhodou.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu.

 

Vykonávané činnosti: 

 • vydávanie odborných stanovísk z hľadiska územného rozvoja, ochrany a tvorby ŽP:
  • k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácie miest a obcí Trenčianskeho kraja,
  • k stavbám v rámci konaní štátnych orgánov (územné, stavebné, posudzovanie vplyvov na ŽP, ... a pod.) vo väzbe na záväznú časť ÚPD VÚC Trenčianskeho kraja resp. ZaD ÚPD VÚC Trenčianskeho kraja,
 • príprava koncepčných materiálov územného a regionálneho rozvoja v rámci Trenčianskeho kraja na úrovni územnoplánovacích podkladov, vrátane ich koordinácie,
 • príprava územnoplánovacej dokumentácie na úrovni  Trenčianskeho kraja,
 • spolupráca s dotknutými orgánmi štátnej správy na spracovávaní celoštátnych a regionálnych koncepciách,
 • metodická pomoc pre obce v oblasti zabezpečovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, spolupráca pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení TSK (VZN) v oblasti územnoplánovacej dokumentácii a ŽP.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Odmeňovanie  je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 300,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe, zručností a referencií.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK Referent OŽPaÚP “,

 

alebo

B.) e-mailom:

personálne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadosti o účasť na výberovom konaní je 22.11.2021. V prípade doručenia poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  január 2022.

V Trenčíne dňa 27.10.2021

                                                                

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK