Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania - GIS

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania - GIS

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti referenta oddelenia ŽP a ÚP na odbore regionálneho rozvoja na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zamestnanec bude  zabezpečovať manažment nástroja pre vizualizáciu a zverejňovanie geografických dát v TSK.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním na GIS; výhodou vzdelanie so zameraním na geografiu, územné - priestorové plánovanie, architektúru, urbanizmus, kartografiu,

e/ mať prax v oblasti práce s priestorovými dátami minimálne 5 rokov,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (MS Office),  GIS (qgis, arcgis, arcview) – pokročilý, prehľad a orientácia v súčasných trendoch smart technológií a GIS,

g/ mať znalosti z oblasti územného plánovania, spracovania územnoplánovacích podkladov, spracovania podkladov pre geoinformačný systém,

h/ jazykové znalosti výhodou (angličtina).

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 500,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK referent odd. ŽP a ÚP - GIS TSK“,

alebo

B.) e-mailom:

personalne@tsk.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 13.12.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je január 2022.

 

V Trenčíne dňa 18.11.2021

 

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK