Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent právneho, správy majetku a verejného obstarávania

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/   byť bezúhonný,

b/    spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/    byť samostatný, komunikatívny, flexibilný, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý,    

d/   mať znalosť legislatívy a primerané odborné vedomosti,

e/    ovládať užívateľsky prácu s počítačom,

f/    mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – právnické,

g/    právna prax v trvaní minimálne 1 rok (prax v oblasti prevodov nehnuteľností a pozemkového   

       práva výhodou)

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • motivačný list,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • doklad o absolvovaných kurzoch a školeniach majúcich vzťah k požadovanej práci – výhodou,

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie)

A.) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   OPSMaVO“.

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 14.11.2016 Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je január 2017.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK