Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent školstva, mládeže a športu

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia školstva, mládeže a športu

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný/á/,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa

c/ spĺňať  predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov, v znení neskorších predpisov a § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  • spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
  • mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

d/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

e/ mať znalosť príslušnej legislatívy z oblasti školstva, verejnej služby a iných zákonov a predpisov dotýkajúcich sa predmetu činnosti,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou,

g/ skúsenosti z oblasti stredného školstva, resp. metodiky školstva výhodou.

  

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • potvrdenie – čestné prehlásenie o dĺžke pedagogickej praxe,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  referent OŠMaŠ TSK“

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 12.12.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný nástupný termín je  01.01. 2017.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK