Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku TSK

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné,  morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, fyzicky zdatný, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ mať min. úplné stredné technické vzdelanie,

e/ mať skúsenosti so sledovaním a správou technického stavu budov a zariadení a prácou v oblasti správy a údržby majetku,

f/ mať primeranú znalosť príslušnej legislatívy z oblasti technického vybavenia budov, energetiky, BOZP,  a iných zákonov a predpisov dotýkajúcich sa predmetu činnosti,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou pre potreby evidencie a správy majetku,

g/ mať znalosti z vyúčtovávania energií a médií,

h/ skúsenosti z oblasti verejného obstarávania výhodou.

  

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a KR

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín,

alebo  elektronicky:

e-mail: viliam.zahumensky@tsk.sk , predmet správy: VK referent odd. VPSRaÚM

V prípade zaslania poštou obálku označiť v ľavom hornom rohu  „NEOTVÁRAŤ – VK  referent odd. VPSRaÚM.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 17.02.2017. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.  Predpokladaný nástupný termín je 01.03.2017.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK