Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ (riaditeľka) Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

v súlade s § 4  ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice Slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza

s predpokladaným termínom nástupu 24.08.2022.

Uchádzač o miesto riaditeľa/ky/ školy musí:

a/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

b/ spĺňať predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „zákon“):

 • spĺňať kvalifikačné predpoklady vzdelania podľa § 11 a § 12 „zákona“ a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca a v podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

 

Ďalšie požadované predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • finančná a rozpočtová gramotnosť, znalosť práce s PC.

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
 • úradne overené doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane štátnicového vysvedčenia,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 „zákona“,
 • návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia v rozsahu max. 5 strán,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a), c), e) a f), alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat pri plnom pracovnom úväzku  je min. 1 900,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu:

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/ Gymnázium VBN PD“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.05.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.

 

V Trenčíne dňa 27.04.2022

                                                                                           

Ing. Jaroslav Baška

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK