Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ CSS Lipa

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení,

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Riaditeľ (riaditeľka) Centra sociálnych služieb - LIPA

so sídlom 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 5 rokov praxe v riadiacej oblasti, alebo 3 roky praxe v sociálnej oblasti,
 • znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb, najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci,
 • znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Zákonník práce, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými prostriedkami.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 • ovládať príslušnú legislatívu,
 • byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, mať organizačné schopnosti, vedieť riešiť problémy,  vedieť koncepčne tvoriť a pracovať pod tlakom,

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • prehľad doterajšej praxe,
 • doklad preukazujúci prax, resp. potvrdenie zamestnávateľa o praxi v riadiacich pozíciách v dĺžke najmenej 5 rokov, alebo praxe v sociálnej oblasti v dĺžke min 3 roky,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • predložiť projekt so zameraním na „Rozvoj zariadenia sociálnych služieb s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov, rozvoj spolupráce v regióne a hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynakladanie verejných zdrojov“ .

 

Formálna úprava dokumentu: Projekt „Rozvoj zariadenia sociálnych služieb....“  je potrebné spracovať písomne, v textovom editore v rozsahu cca 5 strán formátu A4 podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností v zmysle STN 01 6910 z apríla 2011.

Ponúkaný základný plat: 1 250 eur.

 

* Nepredloženie niektorého z dokladov a príloh alebo neskoré doručenie prihlášky na VK môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z VK.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  riaditeľ CSS – LIPA Kostolná - Záriečie“.

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je   19.11.2018.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

 

V Trenčíne dňa 17.10.2018

 

Ing. Jaroslav Baška

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK