Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení,

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Riaditeľ (riaditeľka) Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

 

Požadované kvalifikačné predpoklady  na vykonávanie funkcie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania,
 • odborná prax.

 

 Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 • odborné vedomosti a všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť výtvarného umenia, 
 • znalosť práce s PC – užívateľské programy,
 • manažérske a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci, schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať s ľuďmi,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka: anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk,
 • predloženie písomného materiálu Koncepcia fungovania a ďalšieho rozvoja Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne,
 • prax v galerijnej oblasti a tretí stupeň VŠ vzdelania sú vítané.

 

Požadované doklady a prílohy k výberovému konaniu (VK)*:

 • žiadosť o účasť na VK a profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením doby riadiacej praxe v oblasti kultúry, údajoch o účasti na dianí v oblasti kultúry a umenia,
 • motivačný list,
 • osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný materiál Koncepcia fungovania a ďalšieho rozvoja Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne v rozsahu max. 5 strán.

 

* Nepredloženie niektorého z dokladov a príloh alebo neskoré doručenie prihlášky na VK môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z VK.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  riaditeľ Galérie M. A.  Bazovského v Trenčíne“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 20.09.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK