Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Uchádzač o pracovné miesto musí:  

a/ byť bezúhonný/á/,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, sebavedomý, flexibilný, cieľavedomý, svedomitý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny,

 

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 5 ročná prax na riadiacej pozícii,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • nevyhnutná znalosť zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o múzeách a galériách“)
 • základný prehľad platnej legislatívy (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Iné kritériá a požiadavky

 • manažérske zručnosti,
 • osobnostné predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • všeobecný rozhľad a orientácia v oblasti kultúry,
 • znalosť štátneho jazyka
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná
 • publikačná činnosť vítaná,
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
 • motivačný list,
 • vypracovaný projekt – zámer smerovania Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat od 1 400,- eur v závislosti od odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie)

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK riaditeľ HM PD“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

personalne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 22.10.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je november 2021.

 

V Trenčíne dňa 29.09.2021

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK  

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK