Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ NsP Myjava

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení,

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Myjava

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zdravotníckeho, alebo ekonomického zamerania,
 • vítaná je špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle Prílohy č. 4 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
 • preukázaná prax v riadiacich pozíciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 • spracovanie a predloženie Projektu stratégie rozvoja Nemocnice s poliklinikou Myjava, ktorý obsahuje zabezpečenie a rozvoj poskytovania zdravotnej starostlivosti, stabilizáciu a zlepšenie ekonomickej situácie organizácie, zefektívnenie činnosti, personálnu politiku, investičné priority a riešenie aktuálnych problémov nemocnice. Projekt musí obsahovať presné definovanie cieľov a spôsoby ich dosiahnutia, perspektívy a spôsob realizácie navrhovaných opatrení v praxi.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 3. ovládať legislatívu najmä v oblasti zdravotníctva,
 4. byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • prehľad doterajšej praxe,
 • doklad preukazujúci prax, resp. potvrdenie zamestnávateľa o praxi v riadiacich pozíciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • Projekt „Stratégie rozvoja Nemocnice s poliklinikou Myjava“.

 

Formálna úprava dokumentu „Projekt Stratégie rozvoja Nemocnice s poliklinikou Myjava“ je potrebné  spracovať písomne, v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností v zmysle STN 01 6910 z apríla 2011.

Osobný plat: 2 500 Eur

 

* Nepredloženie niektorého z dokladov a príloh alebo neskoré doručenie prihlášky na VK môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z VK.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu:

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

 

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  riaditeľ „Nemocnice s poliklinikou Myjava“.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 26.10.2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK