Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Považskej knižnice v Považskej Bystrici

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Riaditeľ/ka Považskej knižnice v Považskej Bystrici

Výberové konanie sa vypisuje na obsadenie manažérskej pracovnej pozície v knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí

 • byť bezúhonný/á/,
 • spĺňať kvalifikačné, osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto, dôkladne ovládať príslušnú legislatívu a právne predpisy týkajúce sa spracovávanej agendy,
 • byť odborne spôsobilý, samostatný, sebavedomý, flexibilný, cieľavedomý, svedomitý, vedieť riešiť odborné problémy, vedieť koncepčne tvoriť, byť komunikatívny,

 

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 5 ročná prax na riadiacej pozícii,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • nevyhnutná znalosť zákona č. 126/2015 Z. z. Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
 • základný prehľad platnej legislatívy – zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a ďalších zákonov súvisiacich s výkonom práce štatutára organizácie.

Iné kritériá a požiadavky

 • manažérske zručnosti,
 • osobnostné predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • všeobecný rozhľad a orientácia v oblasti knižničného fondu,  kultúry,
 • znalosť štátneho jazyka
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná, (anglický, nemecký, francúzsky jazyk),
 • publikačná činnosť vítaná,
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
 • motivačný list,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • predložiť projekt zameraný na „Smerovanie a rozvoj Považskej knižnice v Považskej Bystrici“ s prihliadnutím na zabezpečovanie a rozvoj knižnice, hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynakladanie verejných zdrojov a investičné priority  v rozsahu max. 5 strán,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat od 1 400,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK riaditeľ Považskej knižnice v PB“,

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.05.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je júl 2022.

 

V Trenčíne dňa 02.05.2022

 

Ing. Jaroslav Baška

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK