Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Spojená škola Púchov

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.

 

 

Uchádzač o miesto riaditeľa/ky/ školy musí:

a/    spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

b/   spĺňať  predpoklady podľa § 3   ods. 5 zákona  č. 596/2003   Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov   a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „zákon“):

 • spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • spĺňať podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • byť zdravotne spôsobilý,
 • byť bezúhonný,
 • ovládať štátny jazyk.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o vykonaní prvej atestácie (§ 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona),
 • doklad o absolvovaní funkčného vzdelávania, len v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania (§ 89 zákona),
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/        „Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov“.

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je       16.12.2019.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK