Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ SŠŠ Trenčín

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

 

Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín,

so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín.

 

Uchádzač o miesto riaditeľa/ky/ školy musí:

a/ byť bezúhonný/á/,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ spĺňať  predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov, v znení neskorších predpisov a § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

 • spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
 • mať vykonanú prvú atestáciu,
 • mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • byť zdravotne spôsobilý,
 • byť bezúhonný,
 • ovládať štátny jazyk,
 • najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončiť funkčné vzdelávanie.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o vykonaní prvej atestácie (§ 49 a 50 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch...) alebo doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady (§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch...),
 • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
 • potvrdenie (čestné vyhlásenie) o pedagogickej činnosti,

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/ „Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 08.04.2019. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK