Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Sestra samosprávneho kraja

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Sestra samosprávneho kraja Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe, v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D citovaného právneho predpisu,
 • odborná prax minimálne 10 rokov v zdravotníckom zariadení, prípadne v oblasti organizácie a riadenia ošetrovateľskej praxe,
 • splnenie osobnostných a morálnych predpokladov na požadované miesto: samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, asertivita, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, dôkladnosť,...
 • bezúhonnosť.

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 3. dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu, najmä so zameraním na oblasť ošetrovateľstva,
 4. byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
 5. mať prax a skúsenosti v oblasti organizácie a riadenia ošetrovateľskej starostlivosti,
 6. mať skúsenosti so spracovávaním analytických a koncepčných materiálov a výkonom kontrolnej činnosti v oblasti ošetrovateľstva,
 7. vítaná je znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglický

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a KR

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  Sestra SK“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.06.2017. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK