Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Strážnik

T r e n č i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta

Strážnik

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť spoľahlivý, svedomitý, samostatný, ochotný učiť sa nové veci, vedieť riešiť vzniknuté situácie,

d/ mať minimálne stredné vzdelanie (vyučený),

e/ ochota pracovať najmä v noci,

f/ uprednostnený môže byť záujemca so zníženou pracovnou schopnosťou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK a profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK strážnik“.

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí    o    účasť    na   výberovom   konaní  je 14.12.2015. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

 

Predpokladaný nástupný termín je 01.01.2016.

 

V Trenčíne dňa

 

 

                                                                                        Mgr. Juraj Gerlici

                                                                                          riaditeľ Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK