Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Tútor (13 miest)

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Tútor

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti tútora počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

Podmienky výberu zamestnancov:

a) kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,

b) osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
 • adaptabilita a flexibilita,      

c) výberové kritériá:

 • znalosť postupov v oblasti motivácie,
 • znalosť metód smerujúcich k rozvoju sociálnych kompetencií, sebavedomia, sebaprezentácie,
 • znalosť základných zručností v oblasti personalistiky,
 • orientácia v otázkach regionálneho trhu práce na hornej Nitre,
 • znalosť Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra výhodou,
 • znalosť problematiky transformácie priamo v prostredí hornej Nitry výhodou,
 • odborná prax :
  • minimálne 2 roky praxe  v riadení menšieho kolektívu, zameranie na personalistiku, sociálnu prácu, pedagogickú činnosť výhodou.
 • základné znalosti administratívnych úkonov, bezchybná znalosť úradného jazyka,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou),
 • organizačné schopnosti,
 • komunikačné a interpersonálne zručnosti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“ .

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 150,- eur v závislosti od predchádzajúcej  odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

 

A.) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  tútor“,

alebo B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 16.3.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je 1. apríl 2020.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK