Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta údržbár - strážnik

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

údržbár - strážnik 

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

  1. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
  2. byť odborne spôsobilý, samostatný, spoľahlivý, iniciatívny, flexibilný,
  3. byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - § 21 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., alebo osvedčenia na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW,
  4. prácu vykonávať najmä v poobedňajších a nočných hodinách,
  5. mať ukončené min. úplné stredné vzdelanie (vyučený),
  6. prax v obsluhe plynovej kotolne, resp. opravách a údržbe elektrozariadení výhodou,
  7. mať aspoň základnú znalosť z práce s výpočtovou technikou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní a osvedčenia,

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 800,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

A.):

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   údržbár - strážnik“,

alebo

B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 20.12.2019.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  február 2019.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK