Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci odboru SO pre IROP

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Vedúci odboru SO pre IROP

Podmienky výberu zamestnancov:

a. kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

b. iné predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • motivácia, riadiace a rozhodovacie schopnosti
 • sebadôvera, schopnosť pracovať pod tlakom,
 • samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť a komunikačné zručnosti.
 • Adaptabilita a flexibilita

c. výberové kritériá:

 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Integrovaného regionálneho operačného programu,
 • vítaná prax v odbore minimálne 5 rokov a zároveň vítané skúsenosti v oblasti riadenia - minimálne 2 roky, preukázaná životopisom príp. referenciou,
 • IT zručnosti na úrovni skúseného užívateľa,
 • skúsenosti v komunikačnej oblasti (vystupovanie pred skupinou poslucháčov),
 • anglický alebo iný cudzí jazyk na úrovni stredne pokročilý.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o absolvovaných kurzoch a školeniach majúcich vzťah k požadovanej práci – výhodou,

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   SO pre IROP“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 29.01.2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  marec 2018.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK