Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci(a) oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Vedúci(a) oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa,

e/ mať skúsenosti s riadením zamestnancov, sledovaním a správou technického stavu budov          a zariadení a prácou v oblasti správy registratúry a údržby majetku,

f/ mať znalosť príslušnej legislatívy z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, BOZP, verejnej služby a iných zákonov a predpisov dotýkajúcich sa predmetu činnosti,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou, tvorbou smerníc, usmerňovania a koordinácie zamestnancov,

g/ mať znalosti z predkladania podkladov do rozpočtov vo verejnej správe,

h/ skúsenosti z oblasti verejného obstarávania výhodou.

  

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  referent odd. VPSRaÚM.

 

Dátum uzávierky prijímania   žiadostí o účasť na výberovom konaní je 12.07.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný nástupný termín je  01.09.2016.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK