Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/  školy

 

Stredná odborná škola 

T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 13.02.2015. Bližšie informácie budú zverejnené na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, na internetovej stránke www.tsk.sk  a  na výveske príslušnej školy.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK