Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľ Gymnázium Dubnica nad Váhom

Trenčiansky  samosprávny kraj vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa

Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom
so sídlom Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:

a/   byť bezúhonný,
b/   spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/   spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovené vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
  • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č.  41/1996 Z. z.o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
  • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
  • osobný dotazník,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj, Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ – výberové konanie - riaditeľ  Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom".
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 11. január  2008.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom príslušná rada školy.

 

V Trenčíne dňa 10.12.2007

                                                                                                                                                                                                                                                                  MUDr. MUDr.Pavol Sedláček,MPH
predseda TSK 

     

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK