Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľ Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Trenčiansky samosprávny kraj 

vyhlasuje

 v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov,
so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov
 

 

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ spĺňať  predpoklady podľa § 3   ods. 5 zákona  č. 596/2003   Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov a § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
 • vykonanú prvú atestáciu,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície  vedúceho pedagogického zamestnanca ukončiť funkčné vzdelávanie.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o vykonaní prvej atestácie (§ 49 a 50 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch...) alebo doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady (§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch...),
 • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
 • potvrdenie (čestné vyhlásenie) o pedagogickej praxi,
 • súhlas so spracovaním a evidovaním osobných údajov počas VK.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie - riaditeľ  Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní   je 01.07.2011.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rady školy.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK