Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľ Spojenej školy Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj
vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa

Spojenej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín, s organizačnými zložkami Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, Stredná odborná škola, Veľkomoravská 14, Trenčín a Stredná odborná škola, Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 3. spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy  ustanovené vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
 • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Hviezdoslavova 1
911 50 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ – výberové konanie - riaditeľ Spojenej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín". Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 9.1.2009. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom príslušná rada školy.

V Trenčíne dňa 28.11.2008

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK