Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľ Športové gymnázium, Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Športové gymnázium, Kožušnícka 2, Trenčín,
so sídlom Kožušnícka 2, 911 01 Trenčín

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • odbornú a pedagogickú spôsobilosť  požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovené vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
  • absolvovanie  prvej  kvalifikačnej  skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
  • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
  • osobný dotazník,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu : Trenčiansky samosprávny kraj, Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín. Obálku označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ – výberové konanie - riaditeľ  Športové gymnázium, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom Kožušnícka 2, 911 01 Trenčín“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 27.4.2009. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom príslušná rada školy.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK