Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej Prievidza

Trenčiansky samosprávny kraj
vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

opakované výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Strednej odbornej školy polytechnickej, Ul. Falešníka 6, Prievidza,
so sídlom Ul. Falešníka 6, 971 01 Prievidza

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 3. spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy  ustanovené vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
 • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Hviezdoslavova 1
911 50 Trenčín

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ – výberové konanie - riaditeľ  Strednej odbornej školy polytechnickej, Ul. Falešníka 6, Prievidza"
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 16.3.2009. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom príslušná rada školy.

V Trenčíne dňa 16.2.2009

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK