Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, Považská Bystrica

 Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica
so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:

a/    byť bezúhonný,
b/    spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/    spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovené vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z.o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
  • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
  • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
  • osobný dotazník,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu : Trenčiansky samosprávny kraj, Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín. Obálku označiť  v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ – výberové konanie - riaditeľ  Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica". Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 11. január  2008.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom príslušná rada školy.

 

V Trenčíne dňa 10.12.2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                               MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
predseda   TSK   

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK