Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľ ZSŠ Myjava

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Združená stredná škola, Trokanova 3, 907 01 Myjava

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:
 1. byť bezúhonný
 2. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto
 3. spĺňať  kvalifikačné   predpoklady   podľa   § 3 ods. 5   zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov:
 • odbornú a pedagogickú spôsobilosť  požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovené vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie  prvej  kvalifikačnej  skúšky  alebo   jej  náhrady  podľa  vyhlášky   MŠ  SR  č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
 • doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia)
 • osobný dotazník
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 1
911 50 Trenčín

Obálku  označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie- riaditeľ  ZSŠ Myjava“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 11. máj 2007. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom príslušná rada školy.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK