Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľa Škola v prírode Klačno

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Škola v prírode, Kľačno, 972 15 Kľačno,
so sídlom 972 15 Kľačno

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:
a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ mať vysokoškolské II. stupňa,
d/ najmenej 5 rokov praxe v riadiacej práci.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • doklad - čestné vyhlásenie o absolvovane odbornej praxe v riadiacej funkcii
  • osobný dotazník,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Hviezdoslavova 1
911 50 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ - výberové konanie - riaditeľ Škola v prírode, Kľačno, 972 15 Kľačno, so sídlom 972 15 Kľačno".

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 27.4.2009. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK