Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľa Škola v prírode Zliechov

Trenčiansky samosprávny kraj 

vyhlasuje

 v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa

Škola v prírode Zliechov
so sídlom Zliechov č.47

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:

a) byť bezúhonný,
b) spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c) mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d) najmenej 5 rokov odbornej praxe v oblasti riadenia.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • osobný dotazník,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia v rozsahu najviac 5 strán
  • súhlas so spracovaním a evidovaním osobných údajov počas VK

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ - výberové konanie - riaditeľ Škola v prírode Zliechov".

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 26.10.2010. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK