Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: riaditeľa Spojenej školy Partizánske

Trenčiansky samosprávny kraj
vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia,
so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske

Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí:

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovené vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR
  č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
 • doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
 • potvrdenie ( čestné vyhlásenie) o pedagogickej praxi,
 • súhlas so spracovaním a evidovaním osobných údajov počas VK.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ - výberové konanie - riaditeľ Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske".

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 13.11.2009. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK