Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie: vedúci odboru a oddelenia

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín

v súlade s  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miest

 • vedúci odboru regionálneho rozvoja

 • vedúci oddelenia implementácie Regionálneho operačného programu

Požiadavky:

 • morálna bezúhonnosť
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • min. 5 – ročná manažérska prax (vítaná v oblasti regionálneho rozvoja,  resp. implementácie štrukturálnych fondov EÚ)
 • ovládanie legislatívy a programových dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja a štrukturálnej politiky SR a EÚ 
 • dobré komunikačné schopnosti, strategické a kreatívne myslenie
 • osobnostné predpoklady na požadované funkčné miesto

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (uviesť funkčné miesto)
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania (úradne overené fotokópie)
 • odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov počas  výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny EÚ (ak sa jedná o občana iného členského štátu EÚ, vrátane čestného vyhlásenia o trvalom pobyte na území SR)

Žiadosť s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín

Obálku  označiť  v ľavom hornom rohu: „NEOTVÁRAŤ/VK/ORR

Uzávierka prijímania žiadostí s požadovanými dokladmi je 13. apríl 2007 do 14.00 hod.

Uchádzačom spĺňajúcim podmienky na zaradenie do výberového konania bude dátum, miesto a čas konania oznámený  písomne.

Uchádzačom nespĺňajúcim podmienky na zaradenie do výberového konania budú doklady vrátené.

S pozdravom

                                                         MUDr. Pavol SEDLÁČEK, MPH
                                                                        predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK