Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra TSK

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

uznesením č. 475/2020 zo dňa 06.07.2020

 

vyhlasuje

v súlade s § 19a ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

NA DEŇ 28.09.2020

 

na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v budove sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja,  K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky:

 

 1. Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra je zverejnené v regionálnych printových médiách týždenníkov MY v rámci Trenčianskeho kraja, na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk a na úradnej tabuli Úradu TSK.

 

 1. Písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „kandidát“) musí obsahovať :

 

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • koncepciu činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra,
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní (podľa 19a ods. 1 zákona  č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, kvalifikačným  predpokladom  na funkciu hlavného kontrolóra je  ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa ekonomického, právnického alebo  technického smeru),
 • údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré samosprávny kraj bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; dotazník je prílohou k tomuto vyhláseniu,
 • písomný súhlas s kandidatúrou na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

 1. a) Kandidát musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do podateľne Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. najneskôr 14.09.2020 do 15,00 h. v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja“ s poznámkou „Neotvárať“.

    

 1. b) Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín s tým, že pod vyššie uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne s najneskorším dátumom 14.09.2020.

 

Neskorší deň doručenia prihlášky je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný!

 

 1. Posúdenie náležitostí písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zvolená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.

 

 1. Kandidát, ktorý splnil požadované podmienky účasti na voľbe má právo na vystúpenie v  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja v časovom rozsahu 10 minút.

 

 1. Voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vykoná tajným hlasovaním poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja takto :
 • na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vydá poslancom komisia zvolená zastupiteľstvom v súlade s čl. 11 ods. 9 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len volebná komisia“) pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie,
 • volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného hlasovania, spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania,
 • hlasovací lístok pre voľby hlavného kontrolóra bude opečiatkovaný pečiatkou Trenčianskeho samosprávneho kraja a kandidáti, ktorí splnia podmienky na účasť na voľbe, budú uvedení v abecednom poradí,
 • po predstavení kandidátov a ich vyjadrení, že súhlasia s kandidatúrou, môžu predstaviť svoju koncepciu,
 • následne predseda volebnej komisie vyzve k voľbe hlavného kontrolóra, poslanci jednotlivo vstúpia do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka,
 • na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta,
 • poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží hlasovací lístok do volebnej schránky,
 • poslancovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, volebná komisia hlasovanie neumožní,
 • neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude na predpísanom tlačive, alebo poslanec neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov,
 • poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, ak sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje,
 • na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada,
 • v sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo neplatnosti hlasovacieho lístka volebná komisia,
 • predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za jednotlivých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, počet neplatných hlasovacích lístkov a následne vyhlási výsledky tajného hlasovania,
 • zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva.
 • ak pre druhé kolo volieb hlavného kontrolóra nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby,

                                                                                         

Ing. Jaroslav Baška

predseda

 

 

Súčasťou dokumentu je aj príloha č. 1: Tlačivo  - Dotazník k vyžiadaniu výpisu z registra trestov pre účely dokladovania bezúhonnosti kandidáta na funkciu Hlavný kontrolór TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK