Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

IV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 30. júna 2010
Uznesenia: vzn/uznesenia_20100630_IV.pdf uznesenia_20100630_IV.pdf (193,18 kB)
Zoznam uznesení: 43-81/2010
Zoznam hlasovaní: 20100630
Počet poslancov: 27
Poslanci Zastupiteľstva TSK sa v úvode rokovania dňa 30. júna 2010 zaoberali viacerými majetkovými prevodmi. Rozhodli napríklad o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti starších sanitiek a iných zdravotníckych zariadení v troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Do správy organizácie Správa ciest TSK zverilo zastupiteľstvo zrekonštruované úseky ciest II. a III. triedy v hodnote 8 188 197 Eur, ako aj 18 kusov AVL zariadení na vozidlá na údržbu ciest v celkovej nadobúdacej hodnote 34 165 Eur. Poslanci schválili niekoľko predajov prebytočného majetku vo vlastníctve TSK a rozhodli aj o zámene prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe SOŠ v Dubnici nad Váhom za majetok vo vlastníctve ZVS holding, a.s. bez finančného vyrovnania.Zastupiteľstvo schválilo potom bez výhrad Záverečný účet TSK za rok 2009.V tejto súvislosti poslanci schválili aj výzvu vláde SR na urýchlené riešenie veľmi vážnej finančnej situácie územnej samosprávy.

 Zastupiteľstvo TSK

Regionálny parlament odsúhlasil aj návrh na vyradenie Školského internátu, ktorý je súčasťou Spojenej školy v Partizánskom, zo siete škôl a školských zariadení. Kvôli nedostatočnému počtu ubytovaných, vysokým nákladom a hospodáreniu so stratou tento internát už 31.7. 2009 prerušil prevádzku, v súčasnej dobe nezamestnáva žiadnych zamestnancov a nemá ani schválený rozpočet na rok 2010.
Po schválení viacerých dodatkov k organizačným poriadkom škôl a sociálnych zariadení, zastupiteľstvo odsúhlasilo aj predfinancovanie a 5-percentnú spoluúčasť pri financovaní piatich europrojekov. Dva sú súčasťou technickej pomoci v rámci Regionálneho operačného programu pre útvar SO/RO, ďalšie tri sú z Operačného programu vzdelávanie. Zamerané sú na Zavedenie metód inovatívneho vyučovania v Strednej odbornej škole v Bánovciach nad Bebravou, ďalší je projekt Spojenej školy v Partizánskom V strednej škole sa učíme pre život a trojicu uzatvára Školský vzdelávací program s využitím IKT a e-learningu v Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom.
Poslanci potom zobrali na vedomie správu o vyhodnotení zimnej údržby ciest na území TSK za zimné obdobie 2009/2010, ako aj správu o náhrade preukázanej straty za výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za minulý rok. V tejto súvislosti poslanci schválili aj úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2009 pre SAD Prievidza, a.s. vo výške 77 189 Eur a 545 627 Eur pre SAD Trenčín, a.s.
Regionálny parlament si vypočul a vzal na vedomie aj informatívnu správu o výsledkoch kontroly NKÚ v TSK a prijatých opatreniach. V závere poslanci schválili dokument o úlohách dvanástich komisií Zastupiteľstva TSK a odsúhlasili si aj termíny zasadnutí v druhom polroku. Regionálny parlament sa zíde 25. augusta, 27. októbra a 15. decembra 2010.

Zastupiteľstvo TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK