Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

IX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 25. apríla 2007
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20070425_IX.pdf Uznesenia_20070425_IX.pdf (87,16 kB)
Zoznam uznesení: 201-225/2007
Zoznam hlasovaní: 20070425
Počet poslancov: 45

Poslanci TSK na IX. zasadnutí zastupiteľstva 25. apríla 2007 schválili bez výhrad záverečný účet TSK za rok 2006. Samosprávny kraj hospodáril s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške príjmov i výdavkov 3 104 095 tis. Sk. V priebehu roka zastupiteľstvo schválilo tri zmeny rozpočtu / na februárovom, júnovom a októbrovom zasadnutí a realizovaných bolo 41 presunov finančných prostriedkov a zmien účelu použitia finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Správnosť hospodárenia overil a potvrdil aj nezávislý audítor.

V rámci optimalizácie siete škôl poslanci schválili návrh na vyradenie Učilišťa poľnohospodárskeho v Novom Meste nad Váhom zo siete škôl s účinnosťou od 1. septembra 2007. K tomu istému dátumu navrhli vyradiť zo siete škôl aj Učilište chemikov v Novákoch, v ktorom už 10 rokov nie sú pripravovaní žiaci na výkon povolania. Poslanci podporili aj návrh na vyradenie Združenej strednej školy obchodu a služieb v Handlovej  a Strednej priemyselnej školy v Handlovej k 1. septembru 2007 a k tomu istému dátumu navrhli zriadiť v Handlovej Spojenú školu s organizačným zložkami: Združená stredná škola a Stredná priemyselná škola. Tomuto spojeniu sa v Handlovej prispôsobí aj školská jedáleň, dve výdajne školskej kuchyne a Domov mládeže.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informatívnu správu o priebežnom stave implementácie štrukturálnych  fondov v Trenčianskom kraji v rokoch 2004 až 2006, aj rozvojový program verejných prác v samosprávnom kraji na roky 2008 až 2010. Poslanci schválili aj zloženie pracovnej skupiny pre program LEADER v Trenčianskom kraji. Za predsedníčku komisie bola zvolená poslankyňa TSK Zuzana Máčeková.

Poslanci prerokovali aj správu o ročnom zúčtovaní dotácií pre zmluvných dopravcov za realizované výkony vo verejnom záujme v autobusovej doprave.

Keďže reálny počet výkonov bol vyšší ako počet objednaných tarifných kilometrov, poslanci schválili aj výšku  neuhradenej preukázanej straty v pravidelnej autobusovej doprave za minulý rok v celkovej sume 24 366 tis. Sk, z toho pre SAD Prievidza je výška  preukázanej neuhradenej straty 4 476 tis. Sk. pre SAD Trenčín – 19 890 tis. Sk. Poslanci zobrali na vedomie aj Výročnú správu o hospodárení Správy ciest TSK za rok 2006.

Popri pravidelnej správe o hospodárení troch nemocníc v pôsobnosti TSK si poslanci vypočuli aj informatívnu správu o zabezpečení zdravotnej starostlivosti počas mimoriadnej udalosti vo VOP Nováky. Mobilizovaných bolo 148 zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov, z toho 34 lekárov, 101 sestier, laborantov, sanitárov, 5 vodičov ZZS a 7 ostatných prevádzkových pracovníkov. Spolu ide o 758 hodín  nadčasovej práce a 17,5 h pracovnej pohotovosti.

Poslanci si vypočuli aj informatívnu správu o sieti zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotníckej starostlivosti. V uznesení vyjadrili nesúhlas s radikálnou redukciou posteľového fondu v Trenčianskom kraji  o 743 lôžok a podporili aj zachovanie patologicko-anatomického pracoviska v Trenčíne, ktoré by malo zaniknúť 30. 6. 2007.

Rokovanie zastupiteľstva malo aj jednu technickú zvláštnosť. Poslanci dostali po prvý raz materiály v elektronickej podobe.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK